Актуальні проблеми проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової техніки

Вимоги до оформлення тез конференції

Тези на конференцію подаються в форматі doc, написані українською, російською або англійською мовою.
Текст повинен бути набраний через одинарний інтервал шрифтом "Times New Roman", розміром 14 pt чорного кольору стандартної жирності у форматі А4, відступ абзацу 1 см. Сторінка повинна мати 4 поля: бокові - 25 мм, верхнє - 25 мм, нижнє - 30 мм. Порядковий номер сторінки не проставляється.
Формули вводяться у графічному редакторі "Microsoft Equation 3,0" з використанням лише латинських та грецьких літер. Не дозволяється використовувати літери кирилиці, зокрема, в індексах. Кожна формула набирається як один об’єкт (звичайний – 14 pt; великий індекс – 10 pt; мілкий індекс – 8 pt; великий символ – 16 pt; мілкий символ – 8 pt.). Стиль (шрифт) формул "Times New Roman", розмір 14 pt, розміщення по центру, симетрично на аркуші. Номер формули проставляється справа в кінці рядка, в круглих дужках порядковою нумерацією. Пропуск до і після формули - один рядок. Одиниці вимірювання – Міжнародна система одиниць (SI).
Ілюстрації розміщуються симетрично на аркуші. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст). Ілюстрація позначається словом «Рисунок_», яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, «Рисунок 1 — Графік залежності....». Назва рисунка: шрифт "Times New Roman", розмір 14 pt, звичайний, розміщення по центру, симетрично на аркуші. Рисунок повинен бути високої якості, повинна бути збережена можливість редагувати його розмір, складові частини та елементи, текст в ньому без викривлення пропорцій. На всі ілюстрації повинні бути посилання в тексті. Пропуск до і після рисунка - один рядок.
Таблиці повинні бути розташовані в межах області тексту MS WORD. Таблиця повинна мати назву, яку друкують з великої літери і вміщують над таблицею з абзацу. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.
Слово «Таблиця_» вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, у випадку переносу на наступні сторінки, над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці _» з зазначенням номера таблиці. Наприклад: Таблиця 1 - Технічні характеристики …. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, якщо таблицю запозичено, необхідно вказати джерело. При переносі таблиці з однієї сторінки на іншу необхідно дублювати нумерацією стовпців. Назва таблиці: шрифт "Times New Roman", розмір 14 pt, звичайний. Пропуск до і після таблиці - один рядок.
Доповідь потрібно зберегти в форматі MS WORD 97–2003.

Структура тез.

Приклад оформлення тез.

Організатори

Організаційний комітет

Програмний комітет

Робоча група

Вінницький національний технічний університет

КООРДИНАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Поляков Андрій Павлович –
e-mail: poliakov@vntu.edu.ua,
тел. (050) 505-10-01, (098) 905 -26-11;
Побережний Михайло Іванович -
e-mail: poberegnym@ukr.net,
тел. (096) 444-92-76;
Віштак Інна Вікторівна –
e-mail: innavish322@gmail.com,
тел. (067) 89-66-113, (093) 36-34-874.